Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Dalas, s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1. 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvný vzťah medzi:                                               

              a) Predávajúcim ako zhotoviteľom

              Dalas s.r.o.,  Štefanov nad Oravou 99, 027 44 Tvrdošín

              IČO: 50193538

              DIČ: 2120218969

              Zapísané v OR OS ZA, odd. Sro, vl.č.65285/L

              Kontaktné údaje:

              Telefón: +421 950 566 922, +421 950 566 844

              Email: info@dalas.sk

              Bankové spojenie: SK6156000000002748956001 

                        a

              b) Kupujúcim ako objednávateľom

1.2. Predmetom zmluvného vzťahu je kúpa/objednávka tovaru objednávateľom a predaj/zhotovenie tovaru umiestneného na internetovej stránke zhotoviteľa podľa požiadaviek objednávateľa.

1.3. Objednávateľ bol pred uzatvorením zmluvy poprípade pred objednávaním tovaru zoznámený s VOP. Za zoznámenie s VOP sa považuje aj jeho doručenie odberateľovi elektronickými prostriedkami, jeho zverejnením v mieste prístupnom odberateľovi pri predaji tovaru (záväzným potvrdením objednávky), pri jeho objednávaní alebo prevzatí, jeho zverejnenie na internetových stránkach dodávateľa ( www.dalas.sk ). Uzavretím zmluvy, záväzným potvrdením objednávky, popr. odberom tovaru, odberateľ súhlasí so znením aktuálne platných VOP.

 

2. Cenová ponuka

2.1. Cenová ponuka predstavuje informatívny nezáväzný dokument, ktorú vypracuje spoločnosť Dalas, s.r.o. pre záujemcu o zhotovenie tovaru na základe jeho požiadaviek.

2.2. Platnosť cenovej ponuky je 30 dní od jej odoslania.

2.3. Po uplynutí tejto lehoty sa môže vypracovaná cenová ponuka spoločnosti zmeniť. Zmena cien, t.j. cenovej ponuky je výslovným právom predajcu ako zhotoviteľa. Objednávateľ sa po uplynutí tejto lehoty nemôže domáhať rovnakej výšky cenovej ponuky.

 

 3. Vznik, náležitosti zmluvného vzťahu a odovzdanie diela

3.1. Zmluvný vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky a následného zaradenia objednávky do výroby, a to písomnou formou prostredníctvom e-mailu na adresu spoločnosti.

3.2. Dňom odoslania tohto potvrdenia na e-mailovú adresu info@dalas.sk a následného potvrdenia spoločnosťou Dalas, s.r.o. o zaradení objednávky do výroby začína plynúť pre zhotoviteľ lehota na zhotovenie diela.

3.3. Po záväznom potvrdení a zaradení objednávky do výroby objednávateľ v zmysle Občianskeho zákonníka nemá nárok na odstúpenie od zmluvy. V prípade, že tak urobí má zhotoviteľ právo na náhradu škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku neprebratia objednávky.

3.4. Lehotu na zhotovenie diela určuje zhotoviteľ s prihliadnutím na výrobné kapacity spoločnosti a náročnosti diela objednávateľa.

3.5. V rámci e-mailovej komunikácie si zároveň zhotoviteľ s objednávateľom dohodnú približný termín (počet týždňov) dodania diela. Dĺžka dodania závisí od výrobných kapacít spoločnosti a môže sa zmeniť v dôsledku výrobcom nepredpokladaných skutočností (výpadok materiálu od dodávateľov, závažná porucha stroja a pod.).

3.6. Ak objednávateľ požaduje povrchovú úpravu zinkovaním a práškovaním, v takom prípade je výrobná lehota dlhšia oproti štandardnej základnej povrchovej úprave. Táto lehota závisí od výrobných kapacít firiem, ktoré vykonávajú túto povrchovú úpravu pre zhotoviteľa. Túto lehotu zhotoviteľ nevie ovplyvniť, nakoľko to nie je v jeho moci.

3.7. Dodacím miestom je adresa určená objednávateľom alebo sídlo zhotoviteľa.

3.8. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za nedodržanie termínu dodania diela v prípade, ak toto nedodržanie bolo spôsobené vplyvom cudzej moci (katastrofy v dôsledku prírodných javov, štrajk, ochorenie). Objednávateľ si v tomto prípade nemôže uplatňovať náhradu škody.

3.9. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za nedodržanie termínu ani v tom prípade, ak sa zhotoviteľ pokúšal dodať tovar objednávateľovi, ale objednávateľ si z nejakého dôvodu nemohol tovar prevziať v ustanovenom čase.

3.10. Nebezpečenstvo vzniku škody na dodanom diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa v čase prevzatia diela objednávateľa od zhotoviteľa.

3.11. Povinnosťou objednávateľa je pri preberaní diela vykonať prehliadku diela. Ak objednávateľ neurobí prehliadku diela v čase prevzatia diela, nemôže uplatniť nároky z nedostatok zistených neskôr (napr. nasledujúci deň), s výnimkou ak preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 

4. Záruka

4.1. Na všetky tovary dodané spoločnosťou Dalas, s.r.o. sa vzťahuje záruka. Záručná doba trvá 24 mesiacov.

4.2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od zhotoviteľa.

4.3. Do záručnej doby sa nezapočítava čas keď je tovar v oprave u zhotoviteľa.

 

5. Zodpovednosť za vady

5.1.Zhotoviteľ je zodpovedný v plnom rozsahu za vady diela/tovaru, ktoré sú zistené pri jeho odovzdávaní.

5.2. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za vady diela/tovaru po odovzdaní diela/tovaru, ak tieto vady boli spôsobené v dôsledku porušenia povinností objednávateľa, najmä ak:

- došlo k nevhodnému používaniu alebo manipulácii, nedodržaním návodu na použitie a údržbu, zanedbaním pravidelnej starostlivosti,

- došlo k akémukoľvek zásahu do konštrukcie výrobku,

- bolo poškodenie diela spôsobené treťou osobou (napr. murárske práce, omietanie, zváranie a pod.),

- poškodenie diela bolo spôsobené v dôsledku chybnej stavebnej konštrukcie ako napr. nestabilita a sadanie podložia (základu), nevhodné kotvenie a pod.,

- vady boli spôsobené v dôsledku vystavenie dodaného diela/tovaru extrémnym podmienkam              (napr. vysoká prašnosť, silné solenie počas zimy, agresívne prostredie a pod) a objednávateľ nevyvinul prostriedky na ochranu (napr. prekrytie oplotenia počas zimnej údržby plachtou)

- k poškodeniu došlo v dôsledku živelnej pohromy alebo v dôsledku vyššej moci/inej neodvrátiteľnej udalosti,

- v dôsledku neodbornej alebo chybne vykonanej montáže,

- si objednávateľ objednal povrchovú úpravu vo forme základnej farby a nevykonal  nanesenie vrchného ochranného náteru,

- v prípade žiarového zinkovania po aplikácii zinku vznikli väčšie nánosy tvz. stekance (ktoré nebránia v užívaní oplotenia a sú len estetického charaktretu), toto sa nepovažuje za vadu, nakoľko to je spôsobené výrobným procesom nanášania tekutého zinku, ktorý nemožno ovplyvniť,

- v prípade povrchovej úpravy iba samotným žiarovým zinkovaním môže po zinkovaní na povrchu vzniknúť tvz. biela hrzda, ktorá narúša obraz zinkovania iba opticky (estetický), neovplyvňuje však kvalitu povrchovej úpravy

- vady, ktoré boli zjavné pri odovzdaní diela/tovaru, a na ktoré bol objednávateľ upozornený

 pri odovzdávaní tovaru, a na ktoré mu bola poskytnutá zľava v dôsledku týchto vád.

5.3. Vady, ktoré vznikli z dôvodov uvedených v bode 5.2 nemôžu byť ani predmetom reklamácie.

5.4. Povinnosťou objednávateľa je pri preberaní diela/tovaru si riadne prehliadnuť dodané dielo, skontrolovať jeho akosť a ihneď oznámiť zhotoviteľovi zjavné vady diela. Za zjavné vady sa považujú nedostatky, ktoré boli zistené pri preberaní diela alebo bezprostredne po ňom.

 

6. Reklamácia

6.1. Postup v prípade reklamácie dodaného diela je upravený v osobitnom dokumente, a to reklamačnom poriadku.

6.2. Reklamačný poriadok spoločnosti Dalas, s.r.o.  je dostupný na webovom sídle spoločnosti na adrese dalas.sk

 

7. Alternatívne riešenie sporov

7.1. Objednávateľ ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na zhotoviteľa ako predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

7.2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ( ďalej len „ ARS“) subjektu ARS, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa doručenia jej odoslania.

7.3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom ARS pre spory s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia prípadné iný orgán ARS zapísaný v zozname ministerstva. Zoznam orgánov ARS je dostupný na: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

7.4. Návrh musí obsahovať náležitosti podľa § 12 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

7.5. Návrh môže spotrebiteľ podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ použiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

7.6. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh  vtedy, ak bol podaný návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal. Taktiež môže odmietnuť v prípade, že spotrebiteľ sa pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim alebo v prípade ak hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh aj vtedy, ak sa návrh týka veci, ktorou sa už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by bolo vzhľadom na všetky okolnosti zjavne neúčinné. Ak je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, subjekt ARS môže takýto návrh odmietnuť. V prípade, že subjekt ARS odmietne návrh spotrebiteľa, v takom prípade mu to bezodkladne oznámi aj s odôvodnením odmietnutia návrhu.

7.7. ARS sa začína dňom doručenia úplného návrhu podľa § 12 subjektu ARS.

7.8. Strany sporu sú povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť subjektu ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.

7.9. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá so strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny je zhotoviteľ povinný kontaktovať objednávateľa o tejto skutočnosti. Objednávateľ má právo svoju objednávku stornovať, ak nesúhlasí so zmenou ceny.

8.2. Objednávateľ prehlasuje, že pred potvrdením objednávky sa oboznámil s týmito VOP.

8.3. Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha prioritne prostredníctvom e-mailovej a telefonickej komunikácie.

8.4. Zmluvné strany vytvárajú medzi sebou písomný zmluvný vzťah s využitím elektronických foriem, najmä e-mailová komunikácia, a tento zmluvný vzťah sa považuje za platný a záväzný pre obe strany.

8.5. Tieto VOP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj zmluvné vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom.

8.6. V prípade, že medzi zmluvnými stranami vznikne pri plnení ich povinností spor, budú tento spor riešiť najprv mimosúdnou cestou, a ak nedôjde k dohode až vtedy budú riešiť na príslušnom súde.

 

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť od 01.01.2018 a rušia tým platnosť predchádzajúcich VOP.