Reklamačný poriadok spoločnosti Dalas, s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Dalas, s.r.o.
1.2 Tento reklamačný poriadok sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Zákonom č. 250/2007 Z. z o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa), zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
1.3 Tento reklamačný poriadok je zverejnený na webovej adrese spoločnosti Dalas, s.r.o., a to na viditeľnom mieste.
1.4 Uzavretím zmluvy o dielo/kúpnej zmluvy sa stáva reklamačný poriadok súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi zhotoviteľom/predajcom a objednávateľom/kupujúcim.

2. Záručná doba

2.1 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia diela/ tovaru.
2.2 Ako záručný list slúži faktúra, ktorá bola odovzdaná pri prevzatí diela alebo zaslaná elektronický na e-mailovú adresu objednávateľa/kupujúceho.
2.3 Záručná doba sa predlžuje o čas, pokým bolo dielo/tovar v reklamácii.
2.4 Po uplynutí 24 mesiacov právo na uplatnenie zodpovednosti za vady a reklamácie zaniká.
2.5 Ak je objednávateľom/kupujúcim spotrebiteľ - fyzická osoba, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku.
2.6 Ak nie je objednávateľom/kupujúcim spotrebiteľ - fyzická osoba, záručné doby sa riadia Obchodným zákonníkom.

3. Uplatnenie reklamácie

3.1 Povinnosťou objednávateľa je pri preberaní svoje dielo/tovar skontrolovať, a to najmä stav zásielky, počet kusov v zásielke, rozmery diela a pod.
3.2 Neúplnú alebo poškodenú zásielku je objednávateľ povinný oznámiť priamo pri preberaní tovaru alebo neskôr do 3 pracovných dní e-mailom alebo telefonický.
3.3 Každá reklamácia objednávateľa musí byť uplatnená preukázateľne osobne, písomnou formou na adresu sídla zhotoviteľa alebo jeho e-mailovú adresu info@dalas.sk alebo
vyplnením on-line reklamačného formulára. Pri uplatnení reklamácie musí byť predložený doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k tovaru/dielu s jednoznačnou identifikáciou výrobku, s uvedením čísla faktúry alebo objednávky/zmluvy, popisom vady, mena a kontaktných údajov reklamujúceho, a to bez zbytočného odkladu po zistení vady, najneskôr však:
– na vonkajšie škrabance a ďalšie viditeľné poškodenie – najneskôr pri prevzatí zákazky
– na množstvo – najneskôr pri prevzatí zákazky
– na zjavné vady – rozmerové, chybné vyhotovenie, vady montáže a iných prác – najneskôr pri prevzatí zákazky
– skryté vady – najneskôr do konca záručnej doby
3.4. Povinnosťou objednávateľa je zabezpečiť uchovanie diela v stave zistenia reklamácie až do okamihu prehliadnutia reklamovanej vady zhotoviteľom, inak mu nie je možné priznať právo z vád tovaru.
3.5. Povinnosťou zhotoviteľa je určiť spôsob vybavenia reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšia ako 30 dní od jej uplatnenia. V prípade reklamácie, ktorá je uplatnená do 12 mesiacov od objednávky/kúpy tovaru, môže zhotoviteľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak zhotoviteľ zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od objednávky/kúpy tovaru, zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o tom, komu možno zaslať tovar na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
3.6. Zhotoviteľ je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie, ktorým je kópia reklamačného protokolu.
3.7. Povinnosťou zhotoviteľa je vydať najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie písomný doklad o vybavení reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu
s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.
3.8. Predmetom reklamácie môže byť iba tovar, na ktorom je vada, ktorá bráni v riadnom užívaní tovaru. Osobné ujmy a akékoľvek iné následné a nepriame škody nie sú do tejto záruky zahrnuté.

4. Rozsah záruky

4.1. Tovar nemožno reklamovať ak vady:
- vznikli z dôvodu mechanického poškodenia tovaru po prevzatí objednávateľom
- vznikli prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo zásahom inou neoprávnenou osobou
- vznikli nesprávnym zaobchádzaním z výrobkom alebo neodbornými zmenami na výrobku
- vady, ktoré vznikli neprimeranými nárokmi na výrobok - diely, ktoré svojou povahou alebo spôsobom použitia podliehajú zvýšenému prirodzenému opotrebovaniu
- vznikli neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
- vznikli v dôsledku nekvalifikovaného zásahu či zmeny parametrov
- vznikli v dôsledku zásahu a úprav zákazníkom napr. ohýbanie, a ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy
- vznikli v dôsledku poškodenia prírodnými živlami alebo vyššou mocou
4.2. Z reklamácie sú vylúčené vady, ktoré boli spôsobené nedodržaním stavebnej pripravenosti miesta montáže objednávateľom, napr. stavebný otvor má iný rozmer ako oplotenie.

5. Spôsob vybavenia reklamácie

5.1. Ak objednávateľ pri prevzatí zistí, že objednávka nie je v zhode s jeho potvrdenou objednávkou (napr. úplne iná RAL farba, iný mode), je objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať, aby vec uviedol do stavu zodpovedajúceho objednávke, a to bez zbytočného odkladu a bezplatne - výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať primeranú zľavu z ceny objednávky alebo od objednávky odstúpiť. Ak však objednávateľ pred prevzatím veci o tom, že tovar nie
je v zhode s objednávkou vedel alebo túto nezhodu s objednávkou sám spôsobil, nemôže sa domáhať vyššie uvedeného.
5.2. Za zhodu s objednávkou sa rozumie, že zhotovená vec má akosť a úžitkové vlastnosti objednávkou požadované, zhotoviteľom, t.j. výrobcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej činnosti očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti sú pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý zhotoviteľ pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.
5.3. Reklamácia môže byť vyriešená opravou, výmenou za nový tovar alebo poskytnutím primeranej zľavy po dohode s objednávateľom. Spôsob odstránenia reklamovanej vady na základe posúdenia reklamácie určí zhotoviteľ. Pokiaľ zhotoviteľ posúdi reklamáciu objednávateľa ako neoprávnenú, má zhotoviteľ právo na úhradu účelne vynaložených nákladov na posúdenie reklamácie a v prípade opravy aj nákladov na opravu diela zo strany objednávateľa. Pokiaľ objednávateľ požaduje preverenie akosti tovaru nezávislými inštitúciami, hradí si náklady spojené s odberom vzorky, príp. prevedením skúšok. V prípade, že výsledky takto prevedených nezávislých expertíz budú uznané ako nevyhovujúce príslušným predpisom a technickým normám, náklady na ich vyhotovenie hradí zhotoviteľ.
5.4. Nárok objednávateľa na poskytnutie zľavy nemôže byť vysporiadaný nezaplatením kúpnej ceny alebo jej časti zo strany objednávateľa. Nie je možný ani jednostranný zápočet pohľadávok a záväzkov zo strany objednávateľa.
5.5. Objednávateľ si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy bude objednávateľovi vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.
5.6. Ak bola poskytnutá zľava na nejakú vadu tovaru, nemožno neskôr na tento zľavnený tovar uplatniť reklamáciu.
5.7. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby zhotoviteľ vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.
5.8. Zhotoviteľ vydá objednávateľovi (spotrebiteľovi) písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom alebo poštou bezprostredne od prijatia reklamácie; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
5.10. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol objednávateľ povinný vec prevziať. O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe alebo poštou.
5.11. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.
5.12. Povinnosťou objednávateľa je skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdaným protokolom reklamácie. Objednávateľ je povinný si skontrolovať kompletnosť tovaru. Na neskoršie námietky sa nebude prihliadať. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.
5.13. Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúdajú platnosť od 01.01.2018 a rušia tým platnosť predchádzajúceho reklamačného poriadku.