Ochrana osobných údajov

Vyvíjame maximálne úsilie, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Tento dokument poskytuje informácie o tom, ako spracúvame a ukladáme vaše osobné údaje, komu sú vaše osobné údaje poskytované a v akom rozsahu. Obsahom tohto dokumentu sú aj práva, ktoré máte v súvislosti s poskytnutím a spracovaním osobných údajov.

Kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme prevádzkovateľom:

Dalas s.r.o., 

Štefanov nad Oravou 99, 027 44 Tvrdošín

IČO: 50193538

DIČ: 2120218969

Zapísané v OR OS ZA, odd. Sro, vl.č.65285/L 

Ake údaje získavame a ako ich používame?

Kontaktný formulár a objednávka

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu spracúvame vaše meno, priezvisko, email, telefónne číslo, prípadne aj vašu adresu. Vaše osobné údaje spracúvame na základe predzmluvného (budúceho) vzťahu, resp. za účelom zhotovenia tovaru = objednávky. Tieto údaje spracúvame z dôvodu, že sú nevyhnutné na plnenie účelu zmluvy.

Reklamácia

Ak reklamujete váš tovar, máme prístup k údajom ako meno, priezvisko, adresa, číslo objednávky, telefónny a emailový kontakt. Tieto údaje sú spracúvane za účelom vybavenia reklamácie. Bez týchto údajov nemožno tovar reklamovať, pretože potrebujeme reklamáciu priradiť k nejakému (vašemu) objednávkovému číslu (faktúre).

Marketing

Marketingové služby cielia reklamu, resp. ponuky, ktoré ste si prehliadali v minulosti na našom webe (remarketing) a týmto vám pripomína, resp. propaguje naše produkty a ich kúpu. Tieto služby sú zobrazované na základe vášho hľadania v google či povolených cookie súborov vo vašom prehliadači.

Recenzie

Ak nám poskytne recenziu na naše služby/produkty poskytnete nám osobné údaje ako priezvisko, prípadne meno a priezvisko. Tieto osobné údaje sú verejné aj pre iným ľudí, ktorí navštívia náš web. Tieto osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu.

Katalóg

Ak si stiahnete náš katalóg spracúvame vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Tieto osobné údaje spracúvame iba na zaslanie katalógu a spracúvame ich len na základe vášho súhlasu, ktorý nám udelíte.

Analýza

Ak navštívite náš web, získavame údaje o vašej IP adrese, údaje o operačných systémoch, údaje o tom z akého zariadenia ste sa prihlásili, údaje z akej stránky ste k nám prišli, informácie o cookie, údaje o tom čo na našom webe prehliadate, ako dlho na stránkach trávite čas, údaje o tom o akom čase ste boli na našom webe. Tieto údaje nám pomáhajú zlepšovať web, tak aby fungoval na všetkých zariadeniach ako aj vylepšiť naše služby.

Facebook

Ak nás kontaktujete na našej fanpage máme prístup k tým osobným údajom, ktoré máte sprístupnené alebo nám zverejníte. K osobným údajom máme prístup vtedy, ak na našej fanpage urobíte nejakú aktivitu. Tieto údaje spracúvame za účelom odpovedania na vaše dotazy alebo vytvorenia objednávky.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš web je určený pre osoby, ktoré sú staršie ako 16 rokov. V prípade, že chce náš web používať (najmä stiahnuť si katalóg, odoslať objednávku alebo sa pýtať dotazy) aj osoba mladšia ako 16 rokov, je to možné iba v prípade ak jej na to dá súhlas zákonný súhlas (rodič, poručník).

Právny základ spracovania osobných údajov

Plnenie/ Predzmluvné vzťahy

Aby vám bol doručený vami objednaný tovar potrebujeme vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie zmluvy, t.j. doručenie tovaru. Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ako aj následného plnenia zákonných povinností (daňové a pod.). V prípade, že nás kontaktuje prostredníctvom kontaktného formuláru s dotazom, resp. otázkou ohľadom nášho tovaru či záujmu ohľadom tohto tovaru, právnym základom pre takéto spracúvanie je ustanovenie článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Súhlas

Ak chcete dostávať od nás novinky prostredníctvom e-mailu alebo si stiahnuť naše katalógy spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý je možné kedykoľvek odvolať. Vyradenie z marketingovej databázy môžete odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej na našom webe.

Oprávnený záujem

S cieľom zlepšiť naše služby vám môžeme poskytovať relevantný obsah, s ktorým ste súhlasili napr. ste sa stali odberateľom nášho newsletra alebo ste povolili súbory cookie. Tieto osobné údaje sú spracúvane len v nevyhnutnej miere a s cieľom zlepšiť naše služby, ktoré sú pre vás relevantné a zaujímavé.

Plnenie zákonných povinností

Niektoré všeobecné záväzne predpisy/ zákony nám určujú ako dlho musíme určite dáta uchovávať. V takom prípade nemôžeme napr. vymazať osobné údaje, ktoré od nás zákon vyžaduje uchovávať dlhší čas napr. daňové veci musíme uchovávať 10 rokov alebo vaše údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú na uplatnenie objednávky či reklamácie a pod.

Komu sú vaše údaje sprístupňované?

Vaše údaje uchovávame v bezpečí. Neposkytujeme, nezverejňujeme ani nesprístupňujeme ich iným stranám okrem týchto situácii:

Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S www.posta.sk

Dôvodom spracovania osobných údajov je odoslanie/doručenie vami požadovaného tovaru. Bez sprístupnenia potrebných údajov by nebolo možné doručiť na vašu adresu požadovaný tovar.

WebSupport, s.r.o.

Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928, zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 63270/B

Táto spoločnosť nám poskytuje hosting, vďaka čomu funguje náš web tak ako má. Údaje spracúvajú iba na základe našich pokynov, pričom dodržujú všetky bezpečnostné, technické ako aj organizačné opatrenia, aby vaše osobné údaje boli chránené.

SmartSelling a.s.

Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372

Táto spoločnosť nám okrem grafiky webu, rozposiela všetky e-maily, ktoré sú posielané z nášho webu do našej e-mailovej schránky. Táto spoločnosť s poskytnutými osobnými údajmi pracuje tak, aby boli maximálne chránené a postupuje podľa GDPR.

Externá účtovníčka

Zabezpečuje nám mzdovú, personálnu a daňovú agendu na plnenie daňových povinností. Pri náplni práci postupuje, tak aby dodržiavala sprostredkovateľskú zmluvu, Nariadenie „GDPR“ a zákon o ochrane osobných údajov.

Google Irelang Limited

Táto spoločnosť zbiera (Google Analytics) informácie o tom ako sa na našej stránke správate, čo prezeráte a pod. (tvz. Cookie). Túto službu využívame za účelom analýzy nášho webu a zlepšenia našich služieb.

Alebo využívame službu Google Adwords vďaka čomu môžete násjť náš web prostredníctvom kľúčových slov alebo reklamy, ktorá sa vám zobrazila pri vyhľadávaní informácii, ktoré ste zadali.

Facebook

Prostredníctvom tejto spoločnosti propagujeme našu fanpage a snažíme sa byť bližšie k vám a informovať vás tak aj o našich novinkách. Prístup máme len k tým osobným údajom, ktoré máte zverejnené, resp. ktoré nám sprístupnite pri našej komunikácii za účelom využitia našich služieb, napr. objednávka tovaru.

Iné subjekty

K vašim osobným údajom môžu mať prístup aj štátne orgány, súdy a inštitúcie pri výkone ich činností napr. kontrola, riešenie sporov a pod.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín, t.j. mimo EÚ. Niektoré spoločnosti, s ktorými spolupracujeme môžu sídliť mimo EÚ, avšak tieto spoločnosti sú povinné dodržiavať GDPR a chrániť vaše osobné údaje.

Ako dlho sú spracúvané vaše osobné údaje

Pri spracúvaní uchovávame údaje v nevyhnutnom časovom rozsahu.  Ak ste sa prihlásili do nášho newslettra vaše údaje spracúvame po dobu, kým neodvoláte svoj súhlas. Súhlas, ktorý ste nám poskytli môžete odvolať prostredníctvom niektorého z našich kontaktov.

V prípade, že spracúvame osobné údaje poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára, tieto údaje spracúvame po dobu päť rokov, s výnimkou prípadu ak prostredníctvom tohto formulára bola uzatvorená kúpna zmluva/zmluva o dielo. V prípade, že ste s nami uzatvorili zmluvný vzťah uchováme tieto údaje na plnenie zmluvného vzťahu ako aj zákonných povinností napr. daňových. V takom prípade uchovávame osobné údaje po dobu desať rokov, táto doba nám plynie z plnenia niektorých zákonov napr. daňových.

V prípade spracovania osobných údajov na účely analýzy, marketingu, remarketingu uchovávame vaše osobné údaje po do 26 mesiacov.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov máte práva ako právo na odvolanie súhlasu, právo na výmaz, právo na úpravu a doplnenie údajov,  právo na opravu, právo na prístup, právo na výmaz, právo na vznesenie námietok, právo na obmedzenie spracúvania.

Pri uplatnení vašich práv nás kontaktuje na našu e-mailovú adresu info@dalas.sk s predmetom mailu, čo požadujete. Vašej žiadosti bude možné vyhovieť len v tom prípade, ak nám uvediete vaše meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a e-mailovú adresu, a to z dôvodu, aby sme si overili vašu totožnosť a chránili tak pred neoprávnenou požiadavkou inej nedotknutej osoby.

Právo na opravu údajov

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje, ktoré spracúvame sú chybné, môžete žiadať o ich opravu, a to tak že nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu a požiadate o ich opravu.

Právo na prístup

V zmysle nariadenia máte právo požadovať od nás potvrdenia o tom, či spracúvame vaše osobné údaje, resp. informácie o tom aké vaše osobné údaje naša spoločnosť spracúva, za akým účelom a informáciu o tom, komu boli tieto osobné údaje poskytnuté, ako aj to či sme vaše osobné údaje preniesli do tretej krajiny a ako dlho vaše osobné údaje spracúvame. Ak chcete získať tieto údaje, kontaktujte nás prostredníctvom nášho e-mailu uverejnenom na webe našej spoločnosti.

Právo na vymazanie/zabudnutie

Vašim právom je požadovať aj vymazanie vašich osobných údajov, okrem prípadov, kedy sa uplatňujú zákonné výnimky. Vaše osobné údaje môžu byť zmazané, ak:

-        o to požiadate, t.j. odvoláte svoj súhlas a nie je tu existencia ďalšieho dôvodu pre ich spracovanie

-        osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli získané

-        podáte námietku proti oprávnenému záujmu, a váš záujem a námietka prevažuje nad naším záujmom

-        osobné údaje boli spracúvané nezákonne

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Vašim právom je požadovať od nás, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov, a to najmä ak:

-        máte pocit, že vaše osobné ktoré spracúvame nie sú správne, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,

-        máte pocit, že spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietanie vymazanie osobných údajov a žiadate nás namiesto toho o obmedzenie ich použitia,

-        máte dojem, že už nepotrebujeme osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich na uplatnenie právneho nároku, alebo

-        namietne spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane  prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi

Právo na vznesenie námietky

Vašim právo je namietať aj spracúvanie osobných údajov z dôvodov, ktoré sa týkajú vašej konkrétnej situácie, ktoré spracúvame na základe nášho opravneného záujmu. Rovnako môžete namietať spracúvanie osobných údajov, ak sú spracúvané za účelom priameho marketingu.

Podávanie sťažnosti

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť spracúva vaše osobné údaje protiprávne, t.j. v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, ste oprávnený podať sťažnosť voči nám na hlavný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pevne veríme, že v prípade akejkoľvek pochybnosti sa budete snažiť riešiť danú situáciu najprv s nami, a to kontaktovaním prostredníctvom e-mailu alebo telefónnych kontaktov, ktoré máme zverejnené na webe našej spoločnosti.

 

Tento dokument týkajúci sa  ochrany osobných údajov je platný a účinný od 25. 5. 2018.